Nieruchomości miejskie na sprzedaż
2017-09-07 10:24:10

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych i nieruchomości gruntowej położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 28 września roku 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ w godzinach:


1. 10.00 – przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 38, usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5E o powierzchni użytkowej 39,03 m2 i przynależnej piwnicy o powierzchni 2,90 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działki nr 423/59 i 1292/34 o łącznej pow. 933 m2 w udziale wynoszącym 419/23283 ich części (księga wieczysta nr LD1Y/00036643/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 87.000,00 zł
wadium: 4.500,00 zł Oględziny lokalu w dniu 15 września 2017 roku w godz. 10.00-11.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721-03-30. Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 04.07.2017 r.


2. 10.30 – przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 56, usytuowanego na I piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 38D o powierzchni użytkowej 35,29 m2 i przynależnej piwnicy o powierzchni 5,92 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Wraz ze sprzedażą lokalu oddane będzie w użytkowanie wieczyste 41/3628 części działki gruntu nr 522/1 o pow. 870 m2 (księga wieczysta nr LD1Y/00020813/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza: 94.000,00 zł w tym cena udziału w gruncie 1.020,00 zł
wadium: 5.000,00 zł
Oględziny lokalu w dniu 15 września 2017 roku w godz. 11.30-12.30 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721-03-30. Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 16.05.2017 r., 04.07.2017 r.


3. 11.00 – przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu nr 29 przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, usytuowanego na kondygnacji podziemnej w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 10 o powierzchni użytkowej 106,40 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Wraz ze sprzedażą lokalu oddane będzie w użytkowanie wieczyste 106/1729 części działki gruntu nr 625/33 o pow. 1.302 m2 (księga wieczysta nr LD1Y/00032192/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza: 49.000,00 zł w tym cena udziału w gruncie 7.700,00 zł
wadium: 2.500,00 zł
Oględziny lokalu w dniu 15 września 2017 roku w godz. 13.00- 14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721-03-30. Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 26.06.2015 r., 24.09.2015 r., 24.11.2015 r., 09.03.2016 r., 19.05.2016 r., 14.09.2016 r., 29.11.2016 r., 28.02.2017 r, 16.05.2017 r., 04.07.2017 r.


4. 11.30
- przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy przy ul. Sienkiewicza oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 471/1 o powierzchni 0,0944 ha (księga wieczysta nr LD1Y/00034012/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz napowietrzna linia energetyczna. Działka nie posiada urządzonego zjazdu z drogi publicznej. Ewentualna wycinka drzew na koszt nabywcy.

cena wywoławcza: 39.900,00 zł
wadium: 2.000,00 zł
Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 28.02.2017 r., 16.05.2017r., 04.07.2017 r.


Z ceny nieruchomości lokalowej uzyskanej w przetargu opisanej w pkt 2, 3 zostanie wyodrębniona do ustalenia opłat cena udziału w gruncie. Za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste pobrana zostanie pierwsza opłata w wysokości 25% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu oraz zostanie ustalona opłata roczna w wysokości 1% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu opisanej w pkt 2, a 3% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu opisanej w pkt 3. Do opłat za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste zostanie doliczony podatek VAT według stawki 23%. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonych wysokościach
, które winny być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Pekao S.A. nr: 90 1240 2539 1111 0010 6102 1434 w terminie do dnia 19 września 2017 r. /włącznie/.

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Kwota wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna dodatkowo z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru. Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną czy też osobę prawną zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do przystąpienia do przetargu.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka.

Z regulaminami i warunkami uczestnictwa w przetargach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721-03-30.


Burmistrz Łęczycy może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Więcej informacji w treści zarządzenia - kliknij by pobrać

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tel.(24) 721 03 30

Strefa RozwoYou w Twojej firmie - spotkanie informacyjne 21 listopada w Urzędzie Miejskim13.11.2017

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Państwa o programie dofinansowania do szkoleń pracowników w ramach projektu Strefa RozwoYou. Środkami na inwestycje w rozwój kadry dysponuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt zakłada dofinansowanie do 80% budżetów szkoleniowych ze środków unijnych. Obok podniesienia kwalifikacji pracowników i aktualizacji ich kompetencji, pracodawcy stają przed szansą dostosowanie firm do zmian gospodarczych, dzięki nabyciu nowych umiejętności przez zatrudnioną kadrę.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w tym zakresie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy o godz. 10.30.
Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

więcej

Niezwykła lekcja o niepodległości Polski10.11.2017

W sali zabaw Przedszkola nr 4 w Łęczycy odbyło się dziś przedstawienie z okazji przypadającego jutro Święta Niepodległości. Grupa sześciolatków poprzez znane utwory patriotyczne, takie jak „Rota”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „My, Pierwsza Brygada”, „Szara piechota”, „Przybyli ułani”, „Biały krzyż” oraz „Żeby Polska była Polską” przedstawiła młodszym kolegom historię Polski, jej walkę o wolność i niepodległość.

więcej

„Śniadanie Daje Moc” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczycy10.11.2017

Na naszym facebookowym profilu zamieściliśmy informację o uczniach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczycy, którzy 8 listopada wzięli udział w akcji „Śniadanie daje moc”. W programie, którego celem jest promowanie zdrowego odżywiania jako podstawy rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci w wieku szkolnym, wzięli również udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy. Informacje o przebiegu akcji znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły, klikając w link http://bit.ly/2i106am

więcej

Strefa RozwoYou w Twojej firmie10.11.2017

Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

więcej

Śniadanie daje moc09.11.2017

Samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczkę, a uczeń bez śniadania nie będzie miał siły do zabawy i nauki. Jednemu i drugiemu potrzebne jest „paliwo”. Niestety jak pokazują badania, aż 24 procent uczniów szkół podstawowych w Polsce nie je śniadań. By zmienić te nawyki, Partnerstwo dla Zdrowia zachęca szkoły do wzięcia udziału w akcji „Śniadanie daje moc”. 8 listopada, w Dniu Śniadanie Daje Moc”, uczniowie pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy zorganizowali śniadanie w swoich klasach. Na maluchów w tym dniu czekało wiele interesujących zajęć związanych ze zdrowym odżywianiem.

więcej

Utrudnienia w ruchu podczas Święta Niepodległości09.11.2017

W związku z uroczystymi obchodami Narodowego Święta Niepodległości, parking na placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy (przy Ratuszu Miejskim) będzie nieczynny od godziny 19.00 w dniu 10.11.2017r. do godziny 14.00 w dniu 11.11.2017r. Jednocześnie informujemy, że w dniu 11.11.2017r. w godz. 12.00-14.00 (albo w w/w czasie) nastąpią ograniczenia związane z parkowaniem pojazdów na ul. Kościelnej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

więcej

Łęczyca świętuje odzyskanie przez Polskę niepodległości!09.11.2017

Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczycy Monika Kilar-Błaszczyk serdecznie zaprasza mieszkańców Łęczycy do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczną się o godzinie 11.30 okolicznościowym programem artystycznym w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy. Następnie o godzinie 12.00 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny, po której nastąpi przemarsz na plac Tadeusza Kościuszki. Podczas uroczystości na placu zaplanowano wystąpienia okolicznościowe, Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod Figurką Matki Boskiej. Natomiast uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy zatańczą poloneza.
- Niezależnie od pogody zapraszam Państwa do wzięcia udziału w obchodach tak ważnego dla Polaków święta. W przypadku nieprzychylnych warunków pogodowych rozgrzewać nas będzie żołnierska grochówka – mówi Monika Kilar-Błaszczyk. Zakończenie uroczystości zaplanowano na godzinę 13.50.

więcej

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Podwieczorek z…” przed nami!08.11.2017

Nie lada gratka czeka na mieszkańców Łęczycy, którzy 13 listopada br. o godzinie 18.00 odwiedzą Dom Kultury. W sali widowiskowej odbędzie się „Podwieczorek z Arturem Barcisiem”, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym.
Artur Barciś kojarzony jest przez dzieci z występów w programie „Okienko Pankracego”. Ogromną popularność przyniosła mu także rola w serialu telewizyjnym „Miodowe lata”, gdzie wcielił się w postać Tadeusza Norka.

więcej

Andrzejki w bibliotece08.11.2017

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy serdecznie zaprasza chętne dzieci od 8 do 12 roku życia na Andrzejki, które odbędą się 29.11.2017r. w godzinach 16°°-18°°. W programie: wróżby andrzejkowe, konkursy z nagrodami i słodka niespodzianka. Zapisy przyjmowane są do 24.11.2017r. w bibliotece przy ul. Zachodniej 19 lub pod nr tel. 24 3881188. Serdecznie zapraszamy!

więcej

Pierwsza wizyta w bibliotece08.11.2017

W dniach 03 i 07 listopada 2017 r. Filia Nr 4 gościła uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na lekcji bibliotecznej „Duszek Książkouszek – czyli pierwsza wizyta w bibliotece”. Podczas spotkania dzieci poznały znaczenie słów: biblioteka, czytelnia, magazyn książek. Z zaciekawieniem oglądały książki i czasopisma przeznaczone dla najmłodszych czytelników oraz opowiadały jak należy o nie dbać żeby służyły czytelnikom jak najdłużej. Dzieci dowiedziały się, że w bibliotece, za regałami z książkami żyje Duszek Książkouszek, który bardzo lubi książki. Zadaniem dzieci było odszukanie Duszka. Na pamiątkę pierwszej wizyty w bibliotece uczniowie otrzymali zakładki do książek.

więcej